Shibunkaku

細川護熙
パリから京都へ

HOSOKAWA MORIHIRO: 
FROM PARIS TO KYOTO